PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement juni 2022

Privacyreglement van A-Version Life B.V. met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens. Het privacyreglement is conform de wet AVG

Artikel 1: Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:
A-Version Life: A-Version Life B.V., de eigenaar van de website www.a-versionlife.com en verstrekker van de diensten hier;
Het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
Persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling;
De betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
Derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van A-Version Life, met uitzondering van de betrokkene.

Artikel 2: Doelstelling van het bestand

Het bestand beoogt al die gegevens die noodzakelijk zijn om cliënten in te schrijven voor gebruikmaking van de dienstverlening van
A-Version Life te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie van A-Version Life. Het bestand dient mede om cliënten te informeren over de dienstverlening van A-Version Life.

Artikel 3: Categorieën personen, opgenomen in het bestand

Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cliënten en personen/bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in de diensten van A-Version Life.

Artikel 4: Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene).

Artikel 5: Functioneren van het bestand

De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.

Artikel 6: Toegang tot het bestand

Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden: de medewerkers van A-Version Life.

Artikel 7: Verstrekking van gegevens aan derden

Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt.

A-Version Life zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd.

A-Version Life zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

A-Version Life kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door A-Version Life getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Artikel 8: Cookies

Ter uitvoering van de dienst maakt A-Version Life gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de dienst geen cookies ontvangt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Artikel 9: Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van A-Version Life?

Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website www.a-versionlife.com zijn verkregen.

Artikel 10: Vragen?

Indien u vragen heeft over dit privacyreglement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@a-versionlife.com.

KvK nummer: 58896147
Gevestigd te: Rotterdam

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar:

info@a-versionlife.com